PENGURUS

Yusuf Supriyono
Yusuf Supriyono
Pembina Yayasan
Budiman Nataprawira
Budiman Nataprawira
Ketua Pengurus Yayasan
Setiawan Abadi
Setiawan Abadi
Wakil Ketua Pengurus Yayasan
Emiyanti Lubis
Emiyanti Lubis
Sekretaris Yayasan
Maria Wahjuni
Maria Wahjuni
Bendahara Yayasan
Didiek Ardiana Kartiarso
Didiek Ardiana Kartiarso
Pengawas Yayasan